30 września 2021

Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PSPWWT

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2021 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej hotelu Taurus w Ładnej k. Tarnowa odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie zwołane na mocy uchwały nr 5 z dnia 13 września 2021 r. Zarządu PSPWWT, podjętej na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia.
Zgodnie z uchwałą nr 1 ZWZC przyjęło i zrealizowało następujący porządek obrad:
1.              Otwarcie obrad Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
2.              Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3.              Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 
4.              Przyjęcie porządku obrad
5.              Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za rok 2020;
6.              Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020;
7.              Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020;
8.              Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020;
9.              Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020;
10.           Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
11.           Udzielenie absolutorium z wykonania powierzonych obowiązków członkom organów Stowarzyszenia;
12.           Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie z dnia 11 września 2014 r. 
13.           Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia;
14.           Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia; 
15.           Wybory członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
16.           Dyskusja nad sprawami bieżącymi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wywołanej ASF;
17.           Sprawy różne i wolne wnioski;
18.           Zamknięcie obrad.
Przewodniczący streścił przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za okres sprawozdawczy stanowiący ubiegły rok kalendarzowy. Po zrelacjonowaniu sprawozdania obecni Członkowie Stowarzyszenia dokonali wymiany poglądów na temat możliwych dalszych kierunków rozwoju Stowarzyszenia. Następnie, Przewodniczący zreferował obecnym na Zgromadzeniu sytuację majątkową Stowarzyszenia w oparciu o sporządzone sprawozdanie finansowe. ZWZC postanowiło w całości zatwierdzić sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w roku obrotowym 2020. 
W związku z wykazaną stratą finansową, istniejącymi zaległościami składkowymi, wzrostem inflacji, cen usług oraz wynagrodzeń w gospodarce krajowej, a także mając na uwadze aktualne potrzeby finansowe Stowarzyszenia, ZWZC podjęło uchwałę o zmianie wysokości składek członkowskich, które począwszy od 2022 roku będą płatne według poniższych zasad:
§ 1
Każdy z Członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest zobowiązany do zapłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 50,00 zł.
§ 2
Każdy z Członków wspierających Stowarzyszenia jest zobowiązany do zapłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości zależnej od ilości zatrudnianych pracowników, według następującego schematu:
1) Członkowie wspierający Stowarzyszenia zatrudniający do 10 pracowników – 750,00 zł rocznie (słownie: siedemset pięćdziesiąt 00/100)
2) Członkowie wspierający Stowarzyszenia zatrudniający od 11 pracowników do 50 pracowników – 1 500,00 zł rocznie (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100)
3) Członkowie wspierający Stowarzyszenia zatrudniający powyżej 50 pracowników – 2000,00 zł rocznie (słownie: dwa tysiące 00/100)
4) Członkowie wspierający Stowarzyszenia zatrudniający powyżej 100 pracowników – 2500,00 zł rocznie (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100)
5) Członkowie wspierający Stowarzyszenia zatrudniający powyżej 150 pracowników – 3000,00 zł rocznie (słownie: trzy tysiące 00/100)
6) Członkowie wspierający Stowarzyszenia zatrudniający powyżej 200 pracowników – 3500,00 zł rocznie (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100)
7) Członkowie wspierający Stowarzyszenia zatrudniający powyżej 250 pracowników – 4000,00 zł rocznie (słownie: cztery tysiące 00/100)
Z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz mając na uwadze konieczność dokonania rewizji postanowień organizacyjno-formalnych Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia. Tekst jednolity Statutu zostanie opublikowany na naszej stronie po zarejestrowaniu zmian przez Sąd rejestrowy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W związku z ustawowym przedłużeniem kadencji członków organów kolegialnych Stowarzyszenia, których kadencje upłynąć miały w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości kadencji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz w celu ujednolicenia kadencji wszystkich członków organów kolegialnych organów kolegialnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeprowadziło wybory członków organów kolegialnych Stowarzyszenia. 
 W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani:
1)        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Tadeusz Uryga
2)        Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pan Władysław Wolarek
3)        Sekretarz - Pan Michał Pitala
4)        Członek Komisji Rewizyjnej – Pan Marcin Czepiel
W skład Zarządu zostali powołani:
 
1)        Prezes Zarządu           - Pan Roman Dudek
2)        Wiceprezes Zarządu   - Pan Mirosław Grabiec
3)        Członek Zarządu        - Pan Jacek Noworolnik
4)        Członek Zarządu        - Pan Andrzej Kurek
5)        Członek Zarządu        - Pan Henryk Kołdras


Nowym członkom organów kolegialnych gratulujemy wyboru, a członkom kończącym kadencję dziękujemy za dotychczasową, wzorową pracę na rzecz realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.
 
 


Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności