1 lipca 2020

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Informujemy o przesunięciach terminów na złożenie różnych podatków i informacji

 
Przedłużone terminy w podatkach CIT i PIT
Do 31 lipca 2020 r. przesunięto 1 termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom:

•którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT 2 ,
•dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego 3 stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.
Przesunięcie terminu dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat 4 , wydłużono 5 termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R 6 przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono 7 termin przekazania do urzędu skarbowego:

•zaliczek na podatek i
•zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych:
•do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu),
•do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu),
•do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju).
Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.
Od 1 lipca 2020 r. są stosowane nowe zasady dotyczące stawek podatku VAT – tzw. nowa matryca stawek VAT 8 (które pierwotnie miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.). 9

Chodzi o:

•nowe wykazy towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT, czyli nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy VAT,
•nowy system identyfikowania towarów i usług na potrzeby stosowania stawek VAT 10 , tzn.:
•towary będą identyfikowane za pomocą Nomenklatury scalonej (CN) 11 ,
•usługi będą identyfikowane wg aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015. 12
Uwaga:

Do 31 grudnia 2020 r. przedłużono stosowanie PKWiU (2008) na potrzeby 13 :

•art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy VAT (dot. wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego),
•załącznika nr 15 do ustawy VAT (dot. wykazu towarów objętych obowiązkową podzieloną płatnością),
•przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy VAT do dnia 31 grudnia 2020 r. (dot. zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących).
Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.
Regulacje dotyczące nowego JPK_VAT wejdą w życie od 1 października 2020 r. - dla wszystkich podatników, bez względu na ich wielkość.Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086),
Podatek od sprzedaży detalicznej – przedłużenie terminu zawieszenia ustawy
Do końca 2020 r. zawieszono podatek od sprzedaży detalicznej (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) 14 . Bez tego zawieszenia płatność podatku rozpoczęłaby się w połowie roku za okresy rozliczeniowe od lipca 2020 r. W efekcie podatnicy nie będą płacić podatku za lipiec-grudzień 2020.
Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości
Nie dłużej niż do 30 września 2020 r. każda rada gminy, w ramach swojej autonomii podatkowej, może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców i organizacjom pozarządowym - których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku COVID-19 - terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.
Przedłużenie terminów w zakresie podatku akcyzowego
Do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono 15 obowiązywanie okresu przejściowego, w którym można stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych. Tym samym, przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi i nabywcy takich paliw, mogą do końca sierpnia 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego. W tym okresie podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

W rozporządzeniu z 30 czerwca 2020 r. Minister Finansów 16 zaniechał poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2020 r.

Wydanie rozporządzenia ma związek z pandemią COVID-19, która spowodowała liczne ograniczenia dla podmiotów.

Od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. ww. wyroby były objęte stawką zerową.
Przedłużenie niektórych terminów związanych z dokumentacją cen transferowych i informacją o cenach transferowych (TPR)
Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), wprowadzono również kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców dotyczące cen transferowych.

Ułatwienia te obejmują przedłużenie terminów:

•na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) i
•na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
•do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
•o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
•na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej - do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Nowe terminy przekazywania informacji i zawiadomień MDR
Wszystkie terminy - określone w dziale III, rozdziale 11a Ordynacji podatkowej - nie rozpoczynają się, natomiast rozpoczęte - zostają zawieszone od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. 17

Dotyczy to w szczególności terminów na przekazanie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) i kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4), a także zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego (na podstawie art. 86b par. 6 oraz art. 86d par. 3 i 5 Ordynacji podatkowej - MDR-2).

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wprowadzono rozwiązanie, które powoduje zniesienie maksymalnego ograniczenia okresu zawieszenia do 30 czerwca 2020 r. w odniesieniu do schematów podatkowych innych niż transgraniczne i ustalenie daty końcowej ww. okresu dla takich schematów na 30. dzień następujący po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Planowane jest również przedłużenie terminów na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, Minister Finansów będzie mógł, w rozporządzeniu, przedłużyć terminy związane z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych transgranicznych.

Źródło: Ministerstwo Finansów


Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności