1 września 2020

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie

Szanowni Państwo!
 
Zawiadamiam, iż na mocy uchwały nr 2 z dnia 19 sierpnia 2020 r. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie, działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia postanowił zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie na dzień 16 września 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej hotelu Taurus w Ładnej k. Tarnowa.
Zarząd PSPWWT serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponuje następujący porządek obrad:
1.     Otwarcie obrad Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
2.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał a także przyjęcie porządku obrad
4.     Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za rok 2019;
5.     Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej;
6.     Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019;
7.     Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019;
8.     Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019;
9.     Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego osiągniętego w roku obrotowym 2019;
10.  Udzielenie absolutorium z wykonania powierzonych obowiązków członkom organów Stowarzyszenia;
11.  Sprawy różne i wolne wnioski;
12.  Zamknięcie obrad.


Jednocześnie informuję, że w związku ze stanem epidemii obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o umożliwieniu Członkom Stowarzyszenia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez zapewnienie:
1) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu połączenia internetowego za pośrednictwem aplikacji „Zoom”;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu połączenia internetowego za pośrednictwem aplikacji „Zoom”, w ramach której każdy Członek Stowarzyszenia będzie mógł wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia;
3) wykonywania przez Członków Stowarzyszenia osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu połączenia internetowego za pośrednictwem aplikacji „Zoom”, a w przypadku konieczności przeprowadzenia głosowania pisemnego lub tajnego - przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) Stowarzyszenia.
           

Aby móc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób zdalny należy:
1)    zarejestrować się i pobrać aplikację „Zoom” dostępną bezpłatnie na stronie WWW: https://zoom.us/
2)    najpóźniej do dnia 14 września 2020 r. przesłać na adres e-mail: pwozniak@tradycyjniewedzone.pl oświadczenie o następującej treści:
Oświadczam, iż stosownie do art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykonywanie prawa głosu i udział w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie w dniu 16 września 2020 r. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
- przy czym oświadczenie dla swej skuteczności może zostać złożone w formie dokumentowej, np. w wiadomości e-mail zawierającej imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie;
3)    w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia:
a)     odebrać wiadomość e-mail zawierającą dane logowania oraz link do wideokonferencji wysłaną na adres wskazany w wiadomości zwrotnej zawierającej oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej,
b)    zapewnić stałe połączenie z Internetem za pośrednictwem urządzenia spełniającego wymagania sprzętowe do uruchomienia aplikacji „Zoom” (wymagania techniczne dostępne są na stronie WWW: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux)
c)     dołączyć do wideokonferencji za pośrednictwem otrzymanego linku nie wcześniej niż 30 minut i nie później niż 5 minut przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.


Niespełnienie powyższych warunków w żaden sposób nie ogranicza możliwości udziału w obradach Walnego Zgromadzenia w sposób tradycyjny, tj. w wyznaczonym miejscu obrad z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas stanu epidemii.

(-) Roman Dudek

Prezes Zarządu PSPWWT


Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności