Komunikat po spotkaniu z Ministerem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 lutego 2014, piątek

W dniu 5 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba spotkał się z przedstawicielami branży wędliniarskiej z Podkarpacia i Małopolski reprezentowanymi przez zarząd Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie w osobach: Fryderyk Kapinos, Jacek Noworolnik, Roman Dudek, Władysław Wolarek i Andrzej Kurek. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Profesorowie uczelni - Andrzej Pisula SGGW Warszawa, Stanisław Tyszkiewicz SGGW Warszawa, Władysław Migdał Uniwersytet Rolniczy Kraków i Marszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie zapoznali Ministra z Uchwałą podjętą na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia, która precyzuje stanowisko producentów wyrażone żądaniem pilnego podjęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań zmierzających do wprowadzenia odstępstwa od normy mającej obowiązywać od 1 września br. dla wędlin wędzonych w sposób tradycyjny i utrzymanie dla tej grupy dotychczas obowiązującego poziomu benzo(a)pirenu tj. 5 µg/kg  i 30 µg/kg WWA i postulowali o niewprowadzanie w błąd opinii publicznej poprzez podawanie wybiórczo niesprawdzonych informacji nt. szkodliwości dla zdrowia wędlin wędzonych tradycyjnie, równocześnie nie mówiąc nic o szkodliwości produktów takich jak: szproty wędzone, małże, ziarno kakaowe i produkty pochodne posiadających ten sam lub wyższy poziom benzo(a)pirenu. Bardzo cenny był głos poparcia prof. Migdała dla stanowiska Stowarzyszenia, który wyraził uznanie dla idei zjednoczenia producentów równocześnie podkreślając odrębność procesów wędzenia tradycyjnego i brak zasadności przeprowadzania szkoleń wędzarzy, którzy czynność tę wykonują od pokoleń.

Minister Rolnictwa zapewnił, że do końca marca, najpóźniej do kwietnia będą przeprowadzone badania wyrobów wędzonych tradycyjnie, na koszt państwa i w zależności od wyników tych badań zostanie opracowany wniosek o odstępstwo od nowej normy, który zostanie skierowany do Komisji Europejskiej.
Zostanie też poszerzana lista laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań.
Zatem problem został dostrzeżony i strona rządowa wyraziła wolę jego rozwiązania.

Pozostaje tylko obawa czy 2 miesiące okażą się wystarczające dla nadrobienia kilkuletnich zaniedbań. Stanowisko Przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie jest jednoznaczne , w pierwszej kolejności badania powinny obejmować produkty wędzone tradycyjnie.

W sprawie zabrali też głos samorządowcy. Wg oświadczenia Marszałka Województwa Małopolskiego jednomyślne stanowisko w obronie produktów tradycyjnie wędzonych ma podjąć Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej podczas obrad w dniu 6 lutego br. w Kielcach, którego istotą jest postulat o przedłużenie vacatio legis dla obowiązywania nowej normy w celu pozyskania czasu dla rzetelnego opracowania wniosku o wprowadzenie odstępstw od nowych poziomów benzo(a)pirenu dla produktów wędzonych tradycyjnie.

Dodać należy, że rośnie zainteresowanie problemem tradycyjnego wędzenia. Akces przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie zgłosili członkowie i Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie.

 
<< powrót