ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2014 r.

22 grudnia 2014, poniedziałek

Szanowni Państwo

W dniu 13 grudnia 2014 roku Komisja Wspólnot Europejskich opublikowała ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EU) zmieniające Rozporządzenie (EC) Nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tradycyjnie wędzonym mięsie i produktach mięsnych i tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybnych. W ślad za tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 grudnia 2014 roku, poz. 1845.

Zgodnie z tym rozporządzeniem na rynku krajowym nadal mogą być umieszczane produkty mięsne wędzone tradycyjnie, spełniające wyższe limity dla WWA tj. 5 µg/kg dla benzo(a)pirenu i 30 µg/kg dla sumy 4 WWA. Na użytek rozporządzenia Komisji poprzez takie produkty należy rozumieć produkty mięsne wędzone bez udziału środków aromatyzujących dymu wędzarniczego. Producent niezwłocznie został zobowiązany do poinformowania, w formie pisemnej, powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, o zamiarze skorzystania z przedmiotowego odstępstwa oraz znakowania takich produktów specjalnym znakiem weterynaryjnym w kształcie kwadratu. Odstępstwo ma zastosowanie od dnia dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenie, o którym mowa winno zawierać następujące informacje:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;
3) nazwę lub nazwy produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie, do których ma mieć zastosowanie odstępstwo.

W załączniku treść rozporządzenia.

Z poważaniem
Fryderyk Kapinos

Rozporządzenie Krajowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
<< powrót