Posiedzenie Komisji ds. Żywności Związku Województw RP

13 sierpnia 2014, środa

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej zmieniającego Rozporządzenie 1881/2006, ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy węglowodorów aromatycznych w tradycyjnie wędzonym mięsie i produktach mięsnych oraz tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybołówstwa głównym tematem posiedzenia Komisji ds. Żywności Związku Województw RP.


Z inicjatywy Związku Województw RP w dniu 29 lipca 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Żywności ZWRP, w której uczestniczyli m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego p. Czesław Siekierski, Posłanka na Sejm RP, Przewodnicząca Podkomisji nadzwyczajnej ds. zmian legislacyjnych dot. sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych p. Dorota Niedziela, Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego p. Izabella Byszewska oraz Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie p. Fryderyk Kapinos.

Obrady otworzył Przewodniczący Komisji Pan Igor Hutnikiewicz, który omówił problematykę, związaną z unijnymi regulacjami kwestii węglowodorów aromatycznych w procesie wędzenia. Podczas prac Komisja przedyskutowała projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Dokument ten dotyczy projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej zmieniającego Rozporządzenie 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy węglowodorów aromatycznych (WWA) w tradycyjnie wędzonym mięsie i produktach mięsnych oraz tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybołówstwa, które przyjęte zostało przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt działający przy Komisji Europejskiej.

W trakcie dyskusji członkowie Komisji wskazali na brak w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkretnej i jasnej definicji odnoszącej się do produktów wędzonych tradycyjnie i wyrazili opinię, że jest to bardzo istotne z punktu widzenia regulacji tego sektora żywności oraz zachowania przyszłości polskich tradycji wędliniarskich. Prof. dr hab. inż. Władysław Migdał z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaproponował, aby przyjąć następującą definicję produktów wędzonych tradycyjnie:
- „Wędzenie tradycyjne to proces prowadzony zgodnie z kunsztem i wiedzą lokalnych producentów, na który składa się osuszanie, wędzenie dymem zimnym, ciepłym, gorącym oraz wędzenie z pieczeniem, na blado lub ciemno brązowo, wiśniowo itp. w zależności od wielowiekowej, lokalnej tradycji, prowadzony w tradycyjnych wędzarniach komorowych, w których źródłem dymu i ciepła jest spalanie kawałków twardego drewna z drzew liściastych o odpowiedniej wilgotności, w palenisku umieszczonym w obrębie komory, nad którym lub w pewnej odległości od niego znajduje się produkt poddany obróbce cieplnej na drążkach lub laskach”.

Głos w dyskusji zabrał również p. Fryderyk Kapinos Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie, który utożsamiając się z treścią ww. definicji stwierdził, że nie można rozgraniczać produktów tradycyjnie wędzonych i odnosić tego pojęcia wyłącznie do wędlin wpisanych jako tradycyjne na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy też spełniających kryteria chronionych oznaczeń pochodzenia geograficznego produktów rolnych czy chronionej nazwy pochodzenia. Zaznaczył, że jedynym kryterium kwalifikacji produktów powinien być sposób wędzenia a nie to kiedy zaczęto go stosować i w jakim regionie kraju w odniesieniu do poszczególnych asortymentów.

Komisja ds. Żywności ZWRP zapowiedziała kontynuowanie prac i współpracę z resortem rolnictwa w tym obszarze, i zapowiedziała kolejne posiedzenie tuż po okresie wakacyjnym.

Źródło: zwrp.pl
<< powrót